สาหร่ายสีเขียว เช่น Spirogyra และ Oedogonium ส่วนใหญ่พบได้ในแหล่งน้ำจืดหรือบนบก มีเป็นส่วนน้อยที่พบในน้ำทะเล บางชิดสามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น Chlamydomonas และ Volvox  ส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายทะเล โดยปกติสาหร่ายสีเขียวจะเก็บสะสมอาหารในรูปของแป้ง สาหร่ายสีน้ำตาลสะสม manitol และ laminarin ส่วนสาหร่ายสีแดงนั้นสะสม floridian และแป้ง

ปริมาณสาหร่ายสีเขียวมีมากพอๆ กับสาหร่ายสีนํ้าเงินแกมเขียว เจริญเติบโตได้ดีทั้งในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม แต่จะไม่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติได้เช่นสาหร่ายสีนํ้าเงินแกมเขียวเขียว รูปร่างและขนาดของสีเขียวต่างกันตามชนิด บางชนิดที่ขึ้นในนํ้าทะเลและมีสารพวกหินปูนมาเกาะ ทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นแข็งสีขาว บางชนิดมีลักษณะเป็นเส้นเกาะลอยเป็นแพตามบ่อหรือตามชายฝั่งที่มีนํ้าใส ซึ่งชนิดนี้ชาวบ้านแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าเทา สามารถนำมาประกอบอาหารบริโภคได้