Production

TRIPLE-M PRODUCTS CO., LTD.

คัดสรรแหล่งวัตถุดิบ

การคัดสรร สาหร่ายที่มีคุณภาพ สดใหม่ ไร้สารปนเปื้อน ภายใต้การรับรองจากประเทศเกาหลี และมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ

Process 1

คัดสรรแหล่งวัตถุดิบ

การคัดสรร สาหร่ายที่มีคุณภาพ สดใหม่ ไร้สารปนเปื้อน ภายใต้การรับรองจากประเทศเกาหลี และมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ

Process 1

กระบวนการแปรรูปในการผลิต

โดยแบ่งแยกเป็นสาหร่ายอบ แบบไม่ใช้น้ำมันและสาหร่ายทอด ควบคุมภายใต้มาตรฐานสากล

Process 2

กระบวนการแปรรูปในการผลิต

โดยแบ่งแยกเป็นสาหร่ายอบ แบบไม่ใช้น้ำมันและสาหร่ายทอด ควบคุมภายใต้มาตรฐานสากล

Process 2

กระบวนการผลิต

ควบคุมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต

Process 3

กระบวนการผลิต

ควบคุมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต

Process 3

กระบวนการบรรจุภัณฑ์

ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมระบบตรวจสอบและป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งปลอมปนต่าง ๆ

Process 4

กระบวนการบรรจุภัณฑ์

ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมระบบตรวจสอบและป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งปลอมปนต่าง ๆ

Process 4

QC (Quality Control)

การควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ด้วยกระบวนการ Inspection

Process 5

QC (Quality Control)

การควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ด้วยกระบวนการ Inspection

Process 5

QA (Quality Assurance)

กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้า ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องและความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์จากเอกสาร work instructions

Process 6

QA (Quality Assurance)

กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้า ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องและความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์จากเอกสาร work instructions

Process 6

การจัดเก็บสินค้า

พื้นที่คลังสินค้า ขนาดใหญ่กว้างขวาง สะอาดและปลอดภัย พร้อมกระบวนการจัดเก็บที่ดีเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า

Process 7

การจัดเก็บสินค้า

พื้นที่คลังสินค้า ขนาดใหญ่กว้างขวาง สะอาดและปลอดภัย พร้อมกระบวนการจัดเก็บที่ดีเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า

Process 7

การขนส่งสินค้า

โดยพนักงานที่ได้รับการอบรมด้านการให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยสูงสุด

Process 8

การขนส่งสินค้า

โดยพนักงานที่ได้รับการอบรมด้านการให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยสูงสุด

Process 8

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผ่านห้อง Lab ปฏิบัติการของเรา เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ และทันต่อความต้องการของลูกค้า

Process 9

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผ่านห้อง Lab ปฏิบัติการของเรา เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ และทันต่อความต้องการของลูกค้า

Process 9

ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด จากเรา

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด